Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України повідомляє про відкриття вакансії на посаду керівника ДП "Хлібна база №77"
версія для друку
19 жовтня 2016

1. Найменування:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХЛІБНА БАЗА № 77»

2. Місцезнаходження: 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, смт. Іванівка.

3. Основні напрями діяльності:

            - приймання, зберігання та  відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резервів;

          - зберігання, складування, приймання, підробка та доведення до кондиційний норм, відвантаження зернових, зернобобових, технічних та олійних культур;

            - закупівля зерна, продуктів його переробки, насіння, олійних, технічних культур та оптова торгівля ними.

            4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: document@gosrezerv.gov.ua протягом 19 календарних  днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву.

           Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

            - належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

            - біографічну довідку (резюме);

            - конкурсну пропозицію;

            - згоду на обробку персональних даних;

            - рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

            6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться  08 листопада 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28.

            7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 10 листопада 2016 року.

            8. Вимоги до претендента:

            - громадянство України;

            - вища освіта;

            - досвід роботи з управління підприємством.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

            Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

            - детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

            - заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

            - обсяг надходження коштів до бюджетів;

            - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

            - пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

 

            10.  Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2)

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2016

7

1

ДП "Хлібна база №77"

за ЄДРПОУ

20947701

Територія

за КОАТУУ

5121283803

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

145

Вид економічної діяльності

за КВЕД

01.61

Середня кількість працівників1 54

Адреса, телефон  смт. Іванівка, Іваньківський р-н, Одеська обл.

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

25

первісна вартість

1001

20

46

накопичена амортизація

1002

-20

-21

Незавершені капітальні інвестиції

1005

28

28

Основні засоби

1010

4691

4528

первісна вартість

1011

20840

20856

знос

1012

16149

16328

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

4719

4581

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

267

381

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

832

753

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

105

178

з бюджетом

1135

111

117

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Дебіторська заборгованість  за розрахунками з внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

46

46

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

21

225

Витрати майбутніх періодів

1170

3

0

Інші оборотні активи

1190

60

59

Усього за розділом II

1195

1445

1759

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

6164

6340

Пасив

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

рядка

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

9434

9434

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

135

135

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-5450

-5867

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495

4119

3702

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

108

108

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

1

1

Усього за розділом II

1595

109

109

IІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

128

392

розрахунками з бюджетом

1620

741

973

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

564

554

розрахунками з оплати праці

1630

248

355

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

4

4

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

251

251

Усього за розділом IІІ

1695

1936

2529

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

6164

6340

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 2016 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1709

1501

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

1136

1039

Валовий:

 

573

462

прибуток

2090

573

462

збиток

2095

 

 

Інші операційні доходи

2120

1

256

Адміністративні витрати

2130

689

598

Витрати на збут

2150

 

 

Інші операційні витрати

2180

302

200

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

-417

-80

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

-417

-80

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

Інші витрати

2270

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

-417

-80

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

-417

-80

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

-417

-80

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

-417

-80

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-417

-80

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

372

429

Витрати на оплату праці

2505

872

677

Відрахування на соціальні заходи

2510

183

297

Амортизація

2515

179

186

Інші операційні витрати

2520

521

248

Разом

2550

2127

1837

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України