Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України повідомляє про відкриття вакансії на посаду керівника ДП "Батьовський КХП"
версія для друку
19 жовтня 2016

1. Найменування:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАТЬОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

2. Місцезнаходження: 90212, Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт. Батьово, вул. Вашут, 132

3. Основні напрями діяльності:

            - приймання, зберігання та  відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резервів;

           -  комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна, постачальницько-збутова та посередницька діяльність;

           - надання послуг по прийманню та зберіганню зернопродуктів;

           - виробництво борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів інших харчових продуктів.

            4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою:  м. Київ, вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: document@gosrezerv.gov.ua протягом 19 календарних  днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву.

           Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

            - належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

            - біографічну довідку (резюме);

            - конкурсну пропозицію;

            - згоду на обробку персональних даних;

            - рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

            6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться  08 листопада 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28.

            7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 10 листопада 2016 року.

            8. Вимоги до претендента:

            - громадянство України;

            - вища освіта;

            - досвід роботи з управління підприємством.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

            Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

            - детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

            - заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

            - обсяг надходження коштів до бюджетів;

            - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

            - пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

 

            10.  Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2)

 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2016

7

1

ДП "Батьовський КХП"

за ЄДРПОУ

00954165

Територія

за КОАТУУ

2120455400

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

31

Вид економічної діяльності

за КВЕД

10.61

Середня кількість працівників1 2

Адреса, телефон смт. Батьово, вул.Вашут, 132 Берегівського району Закарпатської області

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

первісна вартість

1001

2

2

накопичена амортизація

1002

2

2

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

1394

1358

первісна вартість

1011

5415

5415

знос

1012

4021

4057

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

1394

1358

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

1675

1675

Поточні біологічні активи

1110

155

155

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

321

321

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

за виданими авансами

1130

1

1

з бюджетом

1135

485

485

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

135

136

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

1

Витрати майбутніх періодів

1170

465

465

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

3083

3084

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

4477

4442

Пасив

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

рядка

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

2866

2866

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

748

748

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-9589

-9718

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495

-5975

-6104

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

IІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

7574

розрахунками з бюджетом

1620

1364

1441

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

627

633

розрахунками з оплати праці

1630

749

760

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

7712

138

Усього за розділом IІІ

1695

10452

10546

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

4477

4442

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за  1 півріччя 2016 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

23

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

 

 

Валовий:

 

23

0

прибуток

2090

23

 

збиток

2095

 

 

Інші операційні доходи

2120

 

 

Адміністративні витрати

2130

132

163

Витрати на збут

2150

 

 

Інші операційні витрати

2180

20

22

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

-129

-185

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

-56

-81

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

18

Фінансові витрати

2250

0

0

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

Інші витрати

2270

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

-129

-167

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

-129

-167

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

-129

-167

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

-129

-167

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-129

-167

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

 

 

Витрати на оплату праці

2505

33

51

Відрахування на соціальні заходи

2510

7

19

Амортизація

2515

36

38

Інші операційні витрати

2520

76

77

Разом

2550

152

185

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України