Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України оголошує конкурсний відбір керівника державного підприємства "Хлібна база № 77"
версія для друку
7 квiтня 2016

1. Найменування: Державне підприємство «Хлібна база № 77».

2. Місцезнаходження: 67200, Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка.

3. Основні напрями діяльності:

            - приймання, зберігання та відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву;

            - комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність;

            - закупівля зерна, продуктів його переробки, насіння, технічних культур та оптова торгівля ними.

4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: kadry@gosrezerv.gov.ua протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву. Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- згоду на обробку персональних даних;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

            6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 16 травня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28.

            7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 24 травня 2016 року.

            8. Вимоги до претендента:

            - громадянство України;

            - вища освіта;

            - досвід роботи з управління підприємством.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачається: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

на 31 грудня  2015 р.

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

 

 

 

первісна вартість

1001

20

20

 

 

 

накопичена амортизація

1002

-20

-20

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

28

28

 

 

 

Основні засоби

1010

4978

4691

 

 

 

первісна вартість

1011

20818

20840

 

 

 

знос

1012

15840

16149

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

1095

5006

4719

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

Запаси

1100

314

267

 

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1136

832

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

160

105

 

 

 

з бюджетом

1135

105

111

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість  за розрахунками з внутрішніх розрахунків

1145

0

0

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

52

46

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

35

21

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

0

3

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

57

60

 

 

 

Усього за розділом II

1195

1859

1445

 

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

 

 

Баланс

1300

6865

6164

 

 

 

Пасив

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

 

 

рядка

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

9434

9434

 

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

 

 

 

Додатковий капітал

1410

135

135

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-5465

-5450

 

 

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

 

 

 

Вилучений капітал

1430

( )

( )

 

 

 

Усього за розділом I

1495

4104

4119

 

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

108

108

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

 

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

1525

1

1

 

 

 

Усього за розділом II

1595

109

109

 

 

 

IІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

340

128

 

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

824

741

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

528

564

 

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

636

248

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

10

4

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

314

251

 

 

 

Усього за розділом IІІ

1695

2652

1936

 

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

 

 

Баланс

1900

6865

6164

 

 

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

 

 

за 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3351

3115

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

2261

2379

 

 

 

Валовий:

 

1090

736

 

 

 

прибуток

2090

1090

736

 

 

 

збиток

2095

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

2120

264

3

 

 

 

Адміністративні витрати

2130

1059

1374

 

 

 

Витрати на збут

2150

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

2180

280

166

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

15

-801

 

 

 

прибуток

2190

15

 

 

 

 

збиток

2195

 

-801

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

 

 

 

Інші доходи

2240

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

2250

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

 

 

 

Інші витрати

2270

 

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

15

-801

 

 

 

прибуток

2290

15

 

 

 

 

збиток

2295

 

-801

 

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

15

-801

 

 

 

прибуток

2350

15

 

 

 

 

збиток

2355

 

-801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

 

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

 

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

 

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

15

-801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Матеріальні затрати

2500

882

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

2505

1338

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

560

 

 

 

 

Амортизація

2515

367

 

 

 

 

Інші операційні витрати

2520

421

 

 

 

 

Разом

2550

3568

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

 

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України