Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України оголошує конкурсний відбір керівника державного підприємства "Хлібна база № 76"
версія для друку
6 квiтня 2016

1. Найменування: Державне підприємство „Хлібна база № 76”.

2. Місцезнаходження: 55310, Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна ,10.

3. Основні напрями діяльності:

            - приймання, зберігання, відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву;

- виробництво, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції;

- комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна, постачальницько-збутова та посередницька діяльність.

4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: kadry@gosrezerv.gov.ua протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву. Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- згоду на обробку персональних даних;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

            6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 13 травня 2016 року за адресою: м. Київ. вул. Пушкінська, 28.

            7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 19 травня 2016 року.

            8. Вимоги до претендента:

            - громадянство України;

            - вища освіта;

            - досвід роботи з управління підприємством.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачається: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2016

1

1

ДП "Хлібна база №76"

за ЄДРПОУ

20885124

Територія

за КОАТУУ

4820381501

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

140

Вид економічної діяльності

за КВЕД

52.10

Середня кількість працівників1 92

Адреса, телефон  вул.Елеваторна, 10, с.Кавуни, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

на 31 грудня  2015 р.

 

 

 

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

4

4

 

первісна вартість

1001

93

99

 

накопичена амортизація

1002

89

95

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

250

270

 

Основні засоби

1010

16568

16079

 

первісна вартість

1011

33808

34233

 

знос

1012

17240

18154

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

16822

16353

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

601

459

 

Поточні біологічні активи

1110

21

20

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

944

2156

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

 

з бюджетом

1135

104

2

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

1

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

151

52

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

1844

1849

 

Витрати майбутніх періодів

1170

7

6

 

Інші оборотні активи

1190

43

46

 

Усього за розділом II

1195

3715

4590

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

20537

20943

 

Пасив

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

рядка

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

13726

13726

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

 

Додатковий капітал

1410

8096

8096

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1537

-1314

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

 

Вилучений капітал

1430

( )

( )

 

Усього за розділом I

1495

20285

20508

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

2

 

Усього за розділом II

1595

 

2

 

IІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

3

10

 

розрахунками з бюджетом

1620

221

93

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

156

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

28

330

 

Усього за розділом IІІ

1695

252

433

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

Баланс

1900

20537

20943

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

за 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

 

 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

9353

11981

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

7125

8872

 

Валовий:

 

2228

3109

 

прибуток

2090

2228

3109

 

збиток

2095

 

 

 

Інші операційні доходи

2120

243

207

 

Адміністративні витрати

2130

1501

1052

 

Витрати на збут

2150

0

0

 

Інші операційні витрати

2180

726

1463

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

244

801

 

прибуток

2190

244

801

 

збиток

2195

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

 

Інші фінансові доходи

2220

255

31

 

Інші доходи

2240

 

8

 

Фінансові витрати

2250

0

0

 

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

 

Інші витрати

2270

0

0

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

499

840

 

прибуток

2290

499

840

 

збиток

2295

 

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

201

216

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

298

624

 

прибуток

2350

298

624

 

збиток

2355

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

298

624

 

 

 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

2500

1986

 

 

Витрати на оплату праці

2505

3396

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

1260

 

 

Амортизація

2515

920

 

 

Інші операційні витрати

2520

1790

 

 

Разом

2550

9352

0

 

 

 

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України