Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України оголошує конкурсний відбір керівника державного підприємства "Новотроїцький елеватор"
версія для друку
4 квiтня 2016

 

1. Найменування: Державне підприємство „Новотроїцький елеватор”.

2. Місцезнаходження: 75300, Херсонська область, смт. Новотроїцьке,                                          вул. Безродного, 154.

3. Основні напрями діяльності:

            - приймання, зберігання, відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву;

            -вирощування, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції;

            - виробництво борошна, крупів, комбікормів та інших харчових і кормових продуктів.

4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою:                                          м. Київ, вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: kadry@gosrezerv.gov.ua протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву. Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- згоду на обробку персональних даних;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

            6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 11 травня 2016 року за адресою: м. Київ. вул. Пушкінська, 28.

            7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 17 травня 2016 року.

            8. Вимоги до претендента:

            - громадянство України;

            - вища освіта;

            - досвід роботи з управління підприємством.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачається: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

            10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2016

1

1

ДП "Новотроїцький елеватор"

за ЄДРПОУ

00956543

Територія

за КОАТУУ

6524455100

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

140

Вид економічної діяльності

за КВЕД

52.10

Середня кількість працівників  35

Адреса, 75300, Херсонська обл., смт. Новотроїцьке, вул. Безроднього, 154

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

на 31 грудня  2015  р.

 

 

 

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

33

33

 

первісна вартість

1001

33

33

 

накопичена амортизація

1002

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2231

2221

 

Основні засоби

1010

17589

17163

 

первісна вартість

1011

136655

136266

 

знос

1012

119066

119103

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

19853

19417

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

1227

1181

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1375

1734

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

2832

2832

 

з бюджетом

1135

33

33

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

60

168

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

18

21

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

 

Усього за розділом II

1195

5545

5969

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

25398

25386

 

Пасив

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

рядка

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

20031

20031

 

Капітал у дооцінках

1405

8039

8039

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11200

-12371

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

 

Вилучений капітал

1430

( )

( )

 

Усього за розділом I

1495

16870

15699

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

2560

2560

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

Усього за розділом II

1595

2560

2560

 

IІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

781

901

 

розрахунками з бюджетом

1620

1909

2347

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

1905

2319

 

розрахунками з оплати праці

1630

871

1225

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

502

335

 

Усього за розділом IІІ

1695

5968

7127

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

Баланс

1900

25398

25386

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

за 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

 

 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

954

1453

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

1555

1768

 

Валовий:

 

-601

-315

 

прибуток

2090

 

 

 

збиток

2095

-601

-315

 

Інші операційні доходи

2120

 

45

 

Адміністративні витрати

2130

755

769

 

Витрати на збут

2150

12

55

 

Інші операційні витрати

2180

45

479

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

-1413

-1573

 

прибуток

2190

 

 

 

збиток

2195

-1413

-1573

 

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

 

Інші доходи

2240

345

649

 

Фінансові витрати

2250

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

 

Інші витрати

2270

103

881

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

-1171

-1805

 

прибуток

2290

 

 

 

збиток

2295

-1171

-1805

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

-1171

-1805

 

прибуток

2350

 

 

 

збиток

2355

-1171

-1805

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1171

-1805

 

 

 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

2500

408

493

 

Витрати на оплату праці

2505

1053

1162

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

392

424

 

Амортизація

2515

349

349

 

Інші операційні витрати

2520

120

155

 

Разом

2550

2322

2583

 

 

 

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України