Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства "Вознесенський комбінат хлібопродуктів"
версія для друку
26 лютого 2016

 

1. Найменування: Державне підприємство „Вознесенський комбінат хлібопродуктів”.

2. Місцезнаходження: 56525, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Мартинівка.

3. Основні напрями діяльності:

- приймання, зберігання, відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву;

- виробництво, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції;

- комерційна, торгівельна, торговельно-закупівельна, постачальницько-збутова та посередницька діяльність.

4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ. вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: kadry@gosrezerv.gov.ua до 25 березня 2016 року включно. Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- згоду на обробку персональних даних;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 30 березня 2016 року за адресою: м. Київ. вул. Пушкінська, 28.

7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 6 квітня 2016 року.

8. Вимоги до претендента:

- громадянство України;

- повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління.

- стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачається: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015

9

30

ДП "Вознесенський КХП"

за ЄДРПОУ

955064

Територія

за КОАТУУ

4822083809

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

52,10

Середня кількість працівників1  1

Адреса, 56525, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Мартинівське

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

на 30 вересня 2015  р.

 

 

 

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

 

первісна вартість

1001

 

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

 

Основні засоби

1010

417

417

 

первісна вартість

1011

 

 

 

знос

1012

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

417

417

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

 

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

 

з бюджетом

1135

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

417

417

 

Пасив

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

рядка

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

417

417

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2623

-2623

 

Неоплачений капітал

1425

( )

 

 

Вилучений капітал

1430

( )

 

 

Усього за розділом I

1495

-2206

-2206

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

 

IІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

1698

1698

 

розрахунками з бюджетом

1620

444

444

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

481

481

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

 

 

Усього за розділом IІІ

1695

2623

2623

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

Баланс

1900

417

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

за 9 місяців 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

 

 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

0

 

 

Валовий:

 

0

 

 

прибуток

2090

 

 

 

збиток

2095

 

( )

 

Інші операційні доходи

2120

 

 

 

Адміністративні витрати

2130

 

( )

 

Витрати на збут

2150

 

( )

 

Інші операційні витрати

2180

 

( )

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

0

 

 

прибуток

2190

 

 

 

збиток

2195

 

( )

 

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

 

Інші доходи

2240

 

 

 

Фінансові витрати

2250

 

( )

 

Втрати від участі в капіталі

2255

 

( )

 

Інші витрати

2270

 

( )

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

0

 

 

прибуток

2290

 

 

 

збиток

2295

 

( )

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

0

0

 

прибуток

2350

 

 

 

збиток

2355

0

0

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

2500

 

 

 

Витрати на оплату праці

2505

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

 

 

 

Амортизація

2515

 

 

 

Інші операційні витрати

2520

 

 

 

Разом

2550

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України