Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України оголошує конкурсний відбір керівника державного підприємства "Новотроїцький елеватор"
версія для друку
24 листопада 2015

1. Найменування: Державне підприємство „Новотроїцький елеватор”.

2. Місцезнаходження: 75300, Херсонська область, смт. Новотроїцьке, вул. Безродного, 154.

3. Основні напрями діяльності:

            - приймання, зберігання, відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву;

            - вирощування, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції;

            - виробництво борошна, крупів, комбікормів та інших харчових і кормових продуктів.

4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ., вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: kadry@gosrezerv.gov.ua протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву. Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- довідку про відсутність в особи судимості;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

            6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 24 грудня 2015 року за адресою: м. Київ. вул. Пушкінська, 28.

            7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 29 грудня 2015 року.

            8. Вимоги до претендента:

            - громадянство України;

            - вища освіта;

            - досвід роботи з управління підприємством.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачається: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

            10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

201503 31

Підприємство

Державне підприємство"Новотроїцький елеватор"

 

 

за ЄДРПОУ

00956543

Територія

Херсонська

 

 

за КОАТУУ

652445100

Організаційно-правова форма господарювання

Складське господарство

 

 

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

 

 

 

за КВЕД

52,10

Середня кількість працівників1

40Новотроїцький рн.,Херсонська

 

Адреса, телефон

Безроднього 154,смт.Новотроїцьке,

 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

х

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

на 01.10.2015р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

1000

33

33

 

Нематеріальні активи

 

первісна вартість

1001

33

33

 

накопичена амортизація

1002

 

 

,,

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2231

2221

 

Основні засоби

1010

17589

17257

 

первісна вартість

1011

136655

136266

 

знос

1012

119066

119009

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

19853

19511

 

II. Оборотні активи

1100

1227

1180

 

Запаси

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1375

1731

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

2832

2832

 

за виданими авансами

 

з бюджетом

1135

33

33

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

60

159

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

18

18

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

 

Усього за розділом II

1195

5545

5953

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

25398

25464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код
рядка

На кінець звітного періоду

 

 

 

1

2

4

 

 

I. Власний капітал

1400

        20031

20031

 

Зареєстрований капітал

 

Капітал у дооцінках

1405

          8039

8039

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11200

-12085

 

Неоплачений капітал

1425

(              )

 

 

Вилучений капітал

1430

(              )

 

 

Усього за розділом I

1495

16870

15985

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

        2560

2560

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

Усього за розділом II

1595

        2560

2560

 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1600

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

781

859

 

розрахунками з бюджетом

1620

1909

2306

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

1905

2206

 

розрахунками з оплати праці

1630

871

1161

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

502

387

 

Усього за розділом IІІ

1695

5968

6919

 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 

 

 

 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

Баланс

1900

25398

25464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В.В.Панасюк                                            

В.В.Панасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1
Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

201503 31

Підприємство

Державне підприємство"Новотроїцький елеватор"

 

 

за ЄДРПОУ

00956543

Територія

Херсонська

 

 

за КОАТУУ

652445100

Організаційно-правова форма господарювання

Складське господарство

 

 

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

 

 

 

за КВЕД

52,10

Середня кількість працівників1

40Новотроїцький рн.,Херсонська

 

Адреса, телефон

Безроднього 154,смт.Новотроїцьке,

 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

х

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

на 01.10.2015р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

1000

33

33

 

Нематеріальні активи

 

первісна вартість

1001

33

33

 

накопичена амортизація

1002

 

 

,,

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2231

2221

 

Основні засоби

1010

17589

17257

 

первісна вартість

1011

136655

136266

 

знос

1012

119066

119009

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

19853

19511

 

II. Оборотні активи

1100

1227

1180

 

Запаси

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1375

1731

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

2832

2832

 

за виданими авансами

 

з бюджетом

1135

33

33

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

60

159

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

18

18

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

 

Усього за розділом II

1195

5545

5953

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

25398

25464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код
рядка

На кінець звітного періоду

 

 

 

1

2

4

 

 

I. Власний капітал

1400

        20031

20031

 

Зареєстрований капітал

 

Капітал у дооцінках

1405

          8039

8039

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11200

-12085

 

Неоплачений капітал

1425

(              )

 

 

Вилучений капітал

1430

(              )

 

 

Усього за розділом I

1495

16870

15985

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

        2560

2560

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

Усього за розділом II

1595

        2560

2560

 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1600

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

781

859

 

розрахунками з бюджетом

1620

1909

2306

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

1905

2206

 

розрахунками з оплати праці

1630

871

1161

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

502

387

 

Усього за розділом IІІ

1695

5968

6919

 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 

 

 

 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

Баланс

1900

25398

25464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В.В.Панасюк                                            

В.В.Панасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1
Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України