Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України оголошує конкурсний відбір керівника державного підприємства "Златодар"
версія для друку
12 жовтня 2015

Державне агентство резерву України

оголошує конкурсний відбір керівника державного підприємства

Златодар”

 

1. Найменування: Державне підприємство „Златодар”.

2. Місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47.

3. Основні напрями діяльності:

            - приймання, зберігання, відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву;

            - виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, продуктів харчування;

            - виробництво борошна, круп, комбікормів, хліба, цукру;

            - комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна постачальницько-збутова та посередницька діяльність.

4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ. вул Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: kadry@gosrezerv.gov.ua протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву. Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- довідку про відсутність в особи судимості;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

            6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться  11 листопада 2015 року за адресою: м. Київ. вул. Пушкінська, 28.

            7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 17 листопада 2015 року.

            8. Вимоги до претендента:

            - громадянство України;

            - вища освіта;

            - досвід роботи з управління підприємством.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачається: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

            10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата (рік, місяць, число)

2015

7

1

 

 

ДП "Златодар"

за ЄДРПОУ

00922545

 

 

Територія

за КОАТУУ

7110400000

 

 

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

140

 

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

52,10

 

 

Адреса, 19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд 47

 

 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 

 

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

 

 

на 31 грудня  2014  р.

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

12

1

 

 

 

первісна вартість

1001

97

97

 

 

 

накопичена амортизація

1002

85

96

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

110

110

 

 

 

Основні засоби

1010

10909

9773

 

 

 

первісна вартість

1011

40270

40314

 

 

 

знос

1012

29361

30541

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

1095

11031

9884

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

Запаси

1100

5691

5713

 

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

8275

9303

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

 

 

 

з бюджетом

1135

9

13

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2891

1086

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

114

87

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

327

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

1813

 

 

 

 

Усього за розділом II

1195

18793

16529

 

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

 

 

Баланс

1300

29824

26413

 

 

 

Пасив

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

 

 

рядка

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

11066

11066

 

 

 

Капітал у дооцінках

1405

441

441

 

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-18885

-21824

 

 

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

 

 

 

Вилучений капітал

1430

( )

( )

 

 

 

Усього за розділом I

1495

-7378

-10317

 

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

 

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

1525

1602

1602

 

 

 

Усього за розділом II

1595

1602

1602

 

 

 

IІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

25064

21527

 

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

5510

7209

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

3136

3096

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

2205

3591

 

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

1954

1466

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

73

72

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

794

1263

 

 

 

Усього за розділом IІІ

1695

35600

35128

 

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

 

 

Баланс

1900

29824

26413

 

 

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

 

 

за 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

12787

7986

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

12495

5300

 

 

 

Валовий:

 

292

2686

 

 

 

прибуток

2090

292

2686

 

 

 

збиток

2095

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

2120

78

956

 

 

 

Адміністративні витрати

2130

2587

2766

 

 

 

Витрати на збут

2150

259

341

 

 

 

Інші операційні витрати

2180

463

453

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

-2939

82

 

 

 

прибуток

2190

 

82

 

 

 

збиток

2195

-2939

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

 

 

 

Інші доходи

2240

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

2250

0

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

0

 

 

 

 

Інші витрати

2270

0

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

-2939

82

 

 

 

прибуток

2290

 

82

 

 

 

збиток

2295

-2939

 

 

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

-2939

82

 

 

 

прибуток

2350

 

82

 

 

 

збиток

2355

-2939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

 

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

 

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

 

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2939

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Матеріальні затрати

2500

4442

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

2505

6611

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

2603

 

 

 

 

Амортизація

2515

1226

 

 

 

 

Інші операційні витрати

2520

463

 

 

 

 

Разом

2550

15345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

 

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

 

 

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України