Пошук
Розширений пошук
Головна » Вакансії » Державні підприємства та організації
Державне агентство резерву України оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства "Іваньківський цукровий завод"
версія для друку
22 вересня 2015

Державне агентство резерву України

оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства

Іваньківський цукровий завод”

 

1. Найменування: Державне підприємство „Іваньківський цукровий завод”.

2. Місцезнаходження: вул. Заводська, 1, с. Іваньки, Маньківський район, Черкаська область, 20132.

3. Основні напрями діяльності:

-    цукрова промисловість;

            - приймання, зберігання, відпуск матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резервів;

            -  комерційна, торгівельна, торговельно-закупівельна, постачальницько-збутова та посередницька діяльність, оптова і роздрібна реалізація продукції власного і не власного виробництва.

4. Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою:                                          м. Київ. вул. Пушкінська, 28 (каб. 306) та на електронну пошту: kadry@gosrezerv.gov.ua протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держрезерву. Телефон для довідок: (044) 234-33-76.

5. Претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- довідку про відсутність в особи судимості;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

            6. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 22 жовтня 2015 року за адресою: м. Київ. вул. Пушкінська, 28.

            7. Заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору та визначення переможця відбудеться 28 жовтня 2015 року.

            8. Вимоги до претендента:

            - громадянство України;

            - вища освіта;

            - досвід роботи з управління підприємством.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

- конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачається: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

            10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

1

     ДП "Іваньківський цукровий завод"

за ЄДРПОУ

32141501

Територія

за КОАТУУ

7123182501

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

140

Вид економічної діяльності

за КВЕД

10,81

Адреса, вул. Заводська, буд. 1, м.Іваньки Маньківський район, Черкаська область, 20132

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

на 31 грудня  2014  р.

 

 

 

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

 

первісна вартість

1001

4

4

 

накопичена амортизація

1002

4

4

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2209

2209

 

Основні засоби

1010

29275

29275

 

первісна вартість

1011

42110

42110

 

знос

1012

12835

12835

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

31484

31484

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

10557

17099

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

25505

15006

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

 

з бюджетом

1135

29

32

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

26

29

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

8

18

 

Витрати майбутніх періодів

1170

3

8

 

Інші оборотні активи

1190

13003

18128

 

Усього за розділом II

1195

49105

50291

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

80589

81775

 

Пасив

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

рядка

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

23901

23901

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-35196

-36797

 

Неоплачений капітал

1425

0

0

 

Вилучений капітал

1430

0

0

 

Усього за розділом I

1495

-11295

-12896

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

 

IІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

65893

67172

 

розрахунками з бюджетом

1620

9376

10404

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

60

 

розрахунками зі страхування

1625

2870

4218

 

розрахунками з оплати праці

1630

1083

1126

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

12662

11751

 

Усього за розділом IІІ

1695

91884

94671

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

Баланс

1900

80589

81775

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

за 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

 

 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

28666

824

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

23687

531

 

Валовий:

 

4979

293

 

прибуток

2090

4979

293

 

збиток

2095

 

 

 

Інші операційні доходи

2120

2419

 

 

Адміністративні витрати

2130

3053

66

 

Витрати на збут

2150

10

74

 

Інші операційні витрати

2180

5936

153

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

-1601

0

 

прибуток

2190

 

 

 

збиток

2195

-1601

 

 

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

 

Інші доходи

2240

 

 

 

Фінансові витрати

2250

0

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

0

 

 

Інші витрати

2270

0

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

-1601

0

 

прибуток

2290

0

 

 

збиток

2295

-1601

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

-1601

0

 

прибуток

2350

0

 

 

збиток

2355

-1601

 

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1601

0

 

 

 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

2500

26140

 

 

Витрати на оплату праці

2505

5202

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

1840

 

 

Амортизація

2515

234

 

 

Інші операційні витрати

2520

4198

 

 

Разом

2550

37614

0

 

 

 

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Державне агентство резерву України